Wie zijn we
Het Platform Allochtone Jeugdwerkingen, hierna afgekort tot PAJ, werd opgericht in 1997 als overkoepelende organisatie van een aantal allochtone jongerenverenigingen in Antwerpen. Al gauw volgde de erkenning door de Provincie en Stad Antwerpen. PAJ ondersteunt momenteel in de provincie Antwerpen een vijftigtal jongerenverenigingen met leden van verschillende etnische achtergrond. Ook de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond van de achterban van PAJ is breed; PAJ bereikt Alevieten, Soennitische moslims, Soefi’s, Protestanten, Rooms-Katholieken, Grieks- en Russisch-Orthodoksen, enz. Het betreft zowel jongens en meisjes, kinderen, tieners en jongvolwassenen. In Oost-Vlaanderen ondersteunt PAJ een vijftiental lidverenigingen. Sinds 2009 ondersteunt PAJ in Vlaams-Brabant en Brussel een viertal lidverenigingen, meer bepaald in Laken, Anderlecht en in het Leuvense. PAJ is als zelforganisatie van allochtone jeugdwerkingen uniek in haar soort en in Vlaanderen, en beschikt intussen over heel wat ervaring in het ondersteunen, begeleiden en vormen van allochtone jongeren en hun verenigingen. PAJ is de enige koepelorganisatie van, voor en met allochtone jongeren en hun werkingen. PAj slaagt er in om tientallen allochtone jeugdwerkingen te bereiken, te activeren en te laten participeren in een breed maatschappelijk jongerenproject. Externe actoren uit het jeugdwerklandschap doen net zoals de media; de stedelijke, lokale en provinciale overheden beroep op PAJ omwille van haar deskundigheid op het vlak van diversiteit, het bereiken en mobiliseren van en werken met allochtone jongeren en hun organisaties. PAJ wil de ondersteuning van de lidverenigingen verder uitbouwen op Vlaams niveau. Hierbij staat empowerment centraal. Door een intensieve ondersteuning en begeleiding met de nodige kadervorming wordt het jeugdwerkgehalte van deze verenigingen verhoogd. PAJ tracht dit te realiseren door de kwaliteit van de werkingen te verhogen, door hen zoveel mogelijk te stimuleren tot samenwerking met het bredere jeugdwerklandschap en andere actoren. Gezien de demografische tendensen in de samenleving en de toenemende welzijnsproblematiek is het van groot belang dat de projecten van de allochtone jeugdwerkingen verder gezet worden en kunnen blijven fungeren als aanspreekpunt. Door op Vlaams niveau een structuur uit te bouwen, worden de kennis, deskundigheid en mogelijkheden van deze jeugdwerkvorm gebundeld. Bovendien krijgt het allochtoon jeugdwerk op deze wijze een (deskundig) gezicht. PAJ vertegenwoordigt nu al de achterban in tal van jeugdraden op stedelijk, provinciaal en Vlaams niveau. Bovendien neemt PAJ een signaalfunctie op zich, kaart problemen, knelpunten en allerlei tendensen aan. Naast de belangenbehartiging en pleitbezorging van het allochtoon jeugdwerk wil PAJ zijn deskundigheid ter beschikking stellen van allerlei actoren om de maatschappelijke integratie te stimuleren en het inclusief jeugdwerk te bevorderen. Heel wat organisaties, verenigingen en diensten zitten met heel wat vragen over hoe omgaan met allochtone jongeren, hoe deze betrekken bij de eigen werkingen en/of projecten. Ook media, studenten, onderzoekers en dergelijke meer kloppen geregeld aan bij PAJ met de vraag hen in contact te brengen met de achterban, mee te werken aan projecten, onderzoeken enz. PAJ tracht het allochtoon jeugdwerk een gezicht te geven en de zichtbaarheid ervan te verhogen door jaarlijks aan enkele grootschalige acties of activiteiten mee te werken of deze zelf te organiseren. Het jeugdwerk is immers in volle evolutie en jeugdwerk in een stedelijke context verschilt enorm van het klassieke jeugdwerk. PAJ tracht hierop in te spelen door ook oog te hebben voor andere werkvormen en deze mee te helpen ontwikkelen. Ook de belangstelling voor cultuurparticipatie neemt toe, net zoals jongerencultuur. Daarom organiseert PAJ een talentenjacht, vrije podia en tracht jongeren warm te maken voor deelname aan stages bij de VRT, creatieve ateliers, enz. Daarnaast treedt PAJ op vraag van lidverenigingen ook op als motor voor projecten die voor hen voorlopig te grootschalig of net iets te hoog gegrepen zijn. Hierdoor stimuleert PAJ de verenigingen aan om samen te werken en hun krachten en mogelijkheden te bundelen.